OBS!
Træningspladsen ligger på:
SNUBBEKORSVEJ 24C
2630 TÅSTRUP
I dejlige naturskønne omgivelser med lukkede træningsbaner, klubhus og hyggelig gårdsplads.

Vedtægter


§1. Klubbens navn
Taastrup Agility Klub - normalt forkortet til TAK - er stiftet den 21/6 1989 under navnet Dansk Agility Forening, Taastrup. Klubbens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune.

§2. Klubbens formål
Klubbens formål er gennem frivilligt folkeligt foreningsarbejde at:
  • skabe idrætslige aktiviteter for hunde og deres familier, i et godt klubmiljø med samvær, triv- sel og glæde
  • fremme forståelse og interesse for hunde og deres behov
  • dyrke og udbrede kendskabet til lydighedstræning og agility som en sport, der henvender sig tilflest mulige hunderacer
  • udbyde træning af høj kvalitet efter principper der bygger på positiv stimulans, kontakt, kom- munikation, konsekvens og kærlighed for hunden, ved brug af dygtige og veluddannede instruk- tører.
  • arbejde imod alle former for afstrafning af hunde, både fysisk og psykisk. Der kan ikke trænes bidearbejde i klubben.
Klubbens værdier er: Respekt, Enighed, Sammenhold og Kvalitet Klubbens motto er: Det gælder ikke altid om at vinde

§3. Medlemskab
Stk. 1.
Som medlem af klubben kan optages enhver, der har modtaget og accepteret klubbens vedtægter, og udfyldt indmeldelsesblanket. Optagelse er gyldig, når kontingentet er betalt og indmeldelsesblanket er modtaget og godkendt.

Stk. 2.
Der findes Hoved-medlemmer, Familie-medlemmer, Støtte-medlemmer og Æresmedlem- mer., Hoved-medlem betaler fuldt kontingent og har stemmeret ved fremmøde på generalforsam- lingen. Familie- medlem skal være fra samme hustand som et Hoved-medlem, har ikke stemmeret og kan træne i klubben.

Stk. 3.
Støtte-medlemmer er medlemmer som vil hjælpe til i klubben, har ikke stemmeret, men kan deltage i alle klubbens aktiviteter, undtaget træning.

Stk. 4.
Det er kun Hoved-medlem og Familie-medlemmer som kan opstilles til bestyrelsen.

Stk. 5.
Medlemsskabet går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 6.
Prøvetid. Alle nye medlemsskaber har en prøvetid på 2 måneder fra første træningsgang. Prøvetiden skal bruges til at vurderer om hunden kan lade sig træne inden for klubbens rammer, kompetencer og muligheder. I prøvetiden er det muligt for TAK at opsige medlemskabet efter behandling på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen skal begrunde afgørelsen skriftligt over for med- lemmet og anvise alternative muligheder. Medlemmet kan få afgørelsen prøvet ved en generalfor- samling, på samme vilkår som §5,stk 3.

Stk. 7.
Æresmedlem. Æresmedlemsskab kan, efter indstilling fra bestyrelsen, tildeles en person på generalforsamlingen. Æresmedlemskab er kontingent og træningsgebyr fri, gældende for hele husstanden. Æresmedlemsskab tildeles for en mangeårig, ekstraordinær indsats og engagement for klubben eller for en længerevarende påvirkning af klubben i forhold til klubbens formål. Æresmedlemskab giver samme rettigheder og forpligtelser som et Hoved-medlemskab. Æres- medlemsskabet er livsvarigt. Bestyrelsen kan indstille individuelle forskelle på kontingent og træ- ningsgebyr frihed.
Indstilling til æresmedlemskab skal fremgå af dagsorden, ikke med navn, og følger umiddelbart ef- ter afstemning om beretningen
§8,stk 8,pkt 3. Generalforsamlingen skal stemme om indstillingen ifølge §8,stk 5.

§4. Medlemskommunikation
Stk. 1.
ndmeldelse/udmeldelse, Henvendelse til formand, kasserer, bestyrelse, medlemskartotek, kommunikation og, information til medlemmer, indkaldelse til generalforsamling mv. foregår via email.

Stk. 2.
Ordinære breve, pakker mv. sendes til formandens adresse

Stk. 3.
Alle medlemskaber er ansvarlig for opdatering af valid email og medlemsoplysninger

§5 Kontingent og træningsgebyr.

Stk 1. Kontingent.
Kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet opkræves forud.

Stk 2. Træningsgebyret.
Træningsgebyret fastsættes af bestyrelsen og oplyses på generalforsam- lingen. Gebyret opkræves forud, forår og efterår. Bestyrelsen træffer beslutning om evt. fritagel- se for kontingent samt træningsgebyr.. Træningsgebyret opkræves pr. aktiv hund.pr. hold

Stk 3.
Alle nye hovedmedlemmer pålægges, ved indbetaling af første kontingent, et tilmeldingsge- byr til dækning af administration ved indmelding/udmelding, Bestyrelsen fastsætter beløbet.

§6. Udmeldelse
Udmeldelse i løbet af en sæson skal ske skriftligt til klubben med 14 dages varsel. Indbetalt kon- tingent og træningsgebyr refunderes ikke. Betales kontingentet ikke rettidigt (fristen skal være skriftligt meddelt), kan medlemskabet slettes uden forudgående meddelelse. Ingen, der er udeluk- ket på grund af restance, kan optages på ny, før restancen er betalt til klubben.
§7. Sanktion og eksklusion

Stk.1.
estyrelsen kan sanktionere og ekskludere et medlemsskab, når særlige forhold giver anledning hertil. Bestyrelses beslutninger vedr. §7, skal forelægges skriftligt. Særlige forhold kan væ- re: Utilbørlig opførsel over for andre medlemmer, utilbørlig opførsel over for hunde, (herunder hvis medlemmet er/bliver ekskluderet eller modtager disciplinære domme fra andre hundeforeninger eller straffes for dårligt hundehold), træning af hunde med metoder hvor psykisk eller fysisk straf indgår som middel, motivation, resultat eller belønning, grov tilsidesættelse af træningsreglement, utilbørlig opførsel i skrift eller tale mod klubben eller dennes interesser, (klubskadelig virksom- hed), letsindig omgang med klubbens midler/redskaber.
Stk. 2. Sanktioner kan være: skriftlig advarsel, bortvisning fra træningsarealet, udelukkelse/ karantæne fra træning (skal være tidsbestemt), fratagelse af tillidshverv.
Stk.3. Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære gene- ralforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages på dagsorden, hvis der skriftligt er anmodet om dette inden for samme frist som vedtægtsændringer, jfr §6 og §10. Spørgsmålet kan kun rej- ses på en generalforsamling. Beslutningen er gyldig, hvis 1/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.
Stk. 4. Alle sanktioner og eksklusioner gælder for alle i husstanden, Bestyrelsen kan dog vælge at det kun skal gælde personligt.
§8. Ordinær generalforsamling
Stk. 1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år fra medio april til medio maj.
Stk. 3 Indkaldelse. Der indkaldes skriftligt via E- mail, ved opslag på klubhuset og på klubbens hjemmeside senest d. 1. april samme år. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, hvem der er på valg, samt om de der er på valg ønsker genvalg.
Stk. 4. Forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skrift- ligt i hænde senest d. 1. april samme år, som generalforsamlingen afholdes og offentliggøres enten via E-mail og/eller ved opslag på klubhuset og på klubbens hjemmeside senest 7 dage før general- forsamlingen.
Stk. 5. Stemmeret, afstemning og valg. Alle, som har betalt Hoved-kontingent , har stemmeret - een stemme pr. Hoved-kontingent. Stemmer kan kun afgives ved personlig fremmøde. Ingen kan af- give mere end een stemme pr. afstemning. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog ikke eksklusion §5 stk.3, vedtægtsændringer §10 og klubbens ophør §11. Blanke stemmer tæl- les altid som gyldig afgivet stemme. Der skal foretages skriftlig afstemning, blot et medlem ønsker dette. I tilfælde af kampvalg vil posten som suppleant tilgå den person, som får flest stemmer - uden at være valgt som bestyrelsesmedlem. Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg. Valg til besty- relse og suppleant er for 2 år. Valg af revisor er for 1 år
Stk. 6. Afstemning. Der skal stemmes om dagsordens pkt. 3, 4, 5 og 6. samt evt æresmedlemsskab.
Stk. 7. Referatet. Referatet skal indeholde resultatet af alle forslag, godkendelser og beslutnin- ger. Alle personvalg og udnævnelser, foretaget på generalforsamlingen, skal fremgå af referatet med fuldt navn, funktion og varighed. Den aktuelle bestyrelse med suppleanter og revisor tilføjes referatet. Referenten skal fremgå af referatet. Dirigenten skal godkende og underskrive refera- tet. Referatet afleveres til bestyrelsen, senest 1 måned, efter generalforsamlingen. Bestyrelsen sørger for at referatet er tilgængeligt for medlemmerne

Stk. 8. Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
4. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
5. Forelæggelse af budget til godkendelse.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Behandling af indkommende forslag.
8. Valg af Formand, ulige år / Valg af Kasserer, lige år
9. Valg af 1-2 bestyrelsesmedlemmer, ulige år / 2-3 bestyrelsesmedlemmer, lige år 10. Valg af 1 suppleant, lige år / 1 suppleant, ulige år
11. Valg af Revisor
12. Uddeling af Årets TAK
13. Eventuelt

§9. Bestyrelsen
Stk. 1 Konstituering. Bestyrelsen konstituerer sig, med forretningsorden, på først kommende be- styrelsesmøde, - senest 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen skal bestå af: Formand, kasserer, og 3-5 bestyrelsesmedlemmer. På det første bestyrelsesmøde vælges næstformand og alle aktive trænere, føl, udvalg/udvalgsformænd konstitueres.
Stk. 2 Tegningsret. Klubben tegnes af formanden, eller et flertal af bestyrelsens medlemmer. For- mand og kasserer skal være myndige og kan disponerer, hver for sig, over klubbens konti. Mindst 1 bestyrelsesmedlem skal være bosiddende i kommunen. Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Korrespondance og forhandling med offentlige myndigheder må finde sted, når dette er forelagt formanden og godkendt. Der er mødepligt for samtlige besty- relsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af den siddende besty- relse er fremmødt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk 3. Bestyrelsens opgave. Det er bestyrelsens opgave at planlægge afvikling af træningen for klubbens medlemmer i henhold til klubbens formål. Dette skal ske med ensartet træning på klub- bens hold, og sikre kontinuitet og stabilitet, med vægt på fortsat dygtiggørelse af klubbens med- lemmer og deres hunde. Bestyrelsen nedsætter - og ophæver - de udvalg, der er nødvendige til klubbens drift og virke.

§10. Gæld.
Stk. 1 Gæld kan kun stiftes efter en generalforsamlingsbeslutning. Beslutningen skal indeholde et
Stk. 2 Forslag om gæld fremsættes og behandles inden behandling af budget. §11. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 25% stemmeberettigede medlemmer skriftligt - indeholdende motiveret dagsorden - ønsker dette.
Generalforsamlingen afholdes, tidligst 8 dage og senest 2 måneder efter, at begæring er fremsat overfor bestyrelsen. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal - som en ordinær gene- ralforsamling, jfr. §6 - indeholde de punkter, som ønskes behandlet. Hvis der skal behandles ved- tægtsændringer på en ekstraordinær generalforsamling skal det fremgå af, -og offentliggøres sammen med, dagsorden.

§12. Regnskab
Klubbens regnskabsår er fra 1 januar til 31 december. Det reviderede driftsregnskab og status - forsynet med påtegning af revisor - forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Det godkendte regnskab underskrives af revisor, bestyrelse og dirigent

§13. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan ske på en ordinær generalforsamling eller på en ekstraordinær general- forsamling. Forslag er vedtaget, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§14. Klubbens opløsning
Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis over halvdelen - men ikke 3/4 af de stemmeberettigede - stemmer for en nedlæggelse af klubben, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, som afholdes fra 4 til 8 uger efter, hvor simpelt stemmeflertal afgør spørgsmålet.
Ved klubbens ophør - og såfremt der ikke oprettes en ny klub, fx ved sammenlægning – Realiseres alle klubbens aktiver. Et evt. overskud skal gå til det folkeoplysende børne- og ungearbejde i Høje Taastrup Kommune. Folkeoplysningsudvalget beslutter hvilket arbejde som betænkes.
Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling 8 maj 2017.
konkret beløb og afviklingsperiode.


 

Ophavsrettigheder:”Taastrup Agility Klub har ophavsrettighederne til alt grafisk materiale, fotos, og artikler på hjemmesiden. Alle rettigheder forbeholdes. Tekst, Illustrationer, fotos er beskyttet i henhold til gældende dansk lov om ophavsret. Materialet må ikke gengives, helt eller delvist, hverken i trykt eller digital form, uden forudgående skriftlig aftale fra klubben/forfatterne.”

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Tåstrup Agility Klub | Træningsplads: Snubbekorsvej 24 C, 2630 Tåstrup | Email: holdfordeler@tak-agility.dk