Du skal være medlem af Tåstrup Agility Klub, før du kan tilmelde dig et hold, bliv medlem her

Hent vejledningen i hvordan du indmelder og tilmelder dig klik på "Sådan gør du"
 
Sådan gør du (0.7 Mb)
OBS!
Træningspladsen ligger på:
SNUBBEKORSVEJ 24C
2630 TÅSTRUP
I dejlige naturskønne omgivelser med lukkede træningsbaner, klubhus og hyggelig gårdsplads.

Privatlivspolitik for Taastrup Agility Klub


Opdateret d. 20 december 2019
 

Taastrup Agility Klubs dataansvar

Taastrup Agility Klub (Herefter TAK). Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
 
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.
 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

TAK er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
 

KontaktoplysRegitze Vinther-Andersen

Telefonnr.: 31 41 37 73
holdfordeler@tak-agility.dk
Website: www.tak-agility.dk
CVR: 29588023
 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:
 

Medlemsoplysninger:

Almindelige personoplysninger:
 
Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, hund/e navn, race/er, hundeforsikringsforhold, vaccinationsstatus.
 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig.
 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
 

Lovlige grunde til behandling er særligt:

Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger
At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
Behandling efter lovkrav
Behandling med samtykke
Formålene:
 

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
Levering af varer og ydelser du har bestilt
Administration af din relation til os
Kontrol af hundeforsikring og vaccinationsstatus
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
 

Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, interne resultatlister m.v.

Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen.
Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene.
Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
 
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
 
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er +15 år.
 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.
 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

 

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
 
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.
Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
 
Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
Retten til indsigt i egne personoplysninger
Retten til berigtigelse
Retten til sletning
Retten til begrænsning af behandling
Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
 
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
 
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
 

BEMÆRK:

Alle medlemmer af TAK, vil fra juni 2018, blive gjort opmærksom på dette dokument ved indmelding i TAK. Alle, på tidspunktet, eksisterende medlemmer får forlagt politikken via deres angivende email. Det opfattes som samtykke til vores politik, hvis medlemmet ikke gøre skriftlig indsigelse imod politikken, senest 10 dage efter forlæggelsen.
 
 
 
Bilaget er udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab.
 
2. udgave, februar 2018. Tilrettet til TAK juni 2018

Ophavsrettigheder:”Taastrup Agility Klub har ophavsrettighederne til alt grafisk materiale, fotos, og artikler på hjemmesiden. Alle rettigheder forbeholdes. Tekst, Illustrationer, fotos er beskyttet i henhold til gældende dansk lov om ophavsret. Materialet må ikke gengives, helt eller delvist, hverken i trykt eller digital form, uden forudgående skriftlig aftale fra klubben/forfatterne.”

Taastrup Agility Klub - TAK - Snubbekorsvej 24C - 2630 Taastrup - email: holdfordeler@tak-agility.dk